Członkowie zespołu projektu próbują posługiwać się sprzętem dla niewidomych. Osoby spacerują w parach. Jedna z nich ma zasłonięte oczy i posługuje się białą laską, druga osoba asystuje i pilnuje bezpieczeństwa. © Umweltdachverband

Nasz projekt

Europejski projekt "Zapewnienie dostępu do edukacji przyrodniczej i kontaktu z przyrodą dla osób niepełnosprawnych" (akronim: Przyroda bez barier) ma na celu spowodować, by kontakt z przyrodą był dostępny  dla każdego. Dla prawie 80 milionów ludzi w Europie życie codzienne jest związane z wieloma różnymi barierami. Dostęp do przyrody jest często trudny dla osób niepełnosprawnych. Podjazdy zamiast schodów nie wystarczą, aby uczynić miejsce wolnym od ograniczeń. Wszelkie usługi powinny być łatwo dostępne dla każdego, bez pomocy z zewnątrz. Służą temu np. podjazdy, język znaków, tablice opisane Braillem, informacje głosowe.

Ośrodki ochrony przyrody i edukatorzy przyrodniczy, którzy chcą zapoznać się z tematem edukacji przyrodniczej bez barier, mają do dyspozycji niewiele praktycznych materiałów. Dlatego też osoby niepełnosprawne są w dużej mierze wykluczone z edukacji ekologicznej. W tym projekcie chcemy zająć się tym oczywistym brakiem. Potrzebujemy bardziej wolnego od barier dostępu do przyrody, aby każdy mógł jej doświadczyć. W naszym projekcie opracowujemy wytyczne dotyczące przystosowania ścieżek przyrodniczych oraz inne propozycje wspierające wolny od barier kontakt z przyrodą. Dostarcza ona dobrych przykładów z czterech krajów europejskich: Polski, Węgier, Austrii i Niemiec. Poprzez ten projekt chcemy promować integrację osób niepełnosprawnych w UE i inspirować wszystkich Europejczyków do działania na rzecz przyrody.

Projekt ma na celu pomóc edukatorom ekologicznym poznać sposoby zwiększania dostępności ich działań dla niepełnosprawnych. Opracowane wytyczne podsuwają pomysły i wspierają w projektowaniu oferty.

Jest to logo specjalnego konkursu "Natura społeczna - Natura dla wszystkich". W ten sposób Dekada ONZ honoruje wzorcowe projekty, które łączą w sobie naturę i kwestie społeczne. Pokazuje uśmiechniętą kobietę przytulającą się do drzewa.

Projekt "Przyroda bez Barier" otrzymał w wyniku konkursu "Social Nature - Nature for All" tytuł oficjalnego projektu Dekady Bioróżnorodności ONZ. Poprzez specjalny konkurs "Wspólna Przyroda - Przyroda dla wszystkich", Dekada ONZ uhonorowała przykładowe projekty łączące sprawy przyrodnicze i społeczne. Nagrodzone projekty podkreślają szanse, jakie przyroda i jej różnorodność niosą dla społecznej spójności.

W tym projekcie chcemy odpowiedzieć na dwa ważne pytania:

  • Jak wzbogacić ofertę wycieczek z przewodnikiem dla osób niepełnosprawnych?
  • Jak wykonać lub dostosować edukacyjne ścieżki przyrodnicze, aby osoby niepełnosprawne mogły z nich korzystać samodzielnie?

W ramach projektu opracowujemy:

  • Wytyczne dotyczące dostosowania wycieczek przyrodniczych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Praktyczne wskazówki dotyczące eliminacji barier ze ścieżek przyrodniczych, by można z nich korzystać samodzielnie.
  • Modelowy opis rekonstrukcji szlaków przyrodniczych: eliminacja barier fizycznych i komunikacyjnych.
  • Podręczniki metodyczne do pracy z czterema grupami docelowymi: osoby z ograniczeniami w zakresie mobilności, słuchu, wzroku i uczenia się.
  • Webinaria prezentujące sposoby wykorzystania opracowanych materiałów.

Oczekujemy, że dzięki temu projektowi kontakt osób niepełnosprawnych z przyrodą zyska uznanie w dziedzinie edukacji przyrodniczej w Europie i poza nią.

5 organizacji partnerskich w 4 krajach europejskich współpracuje ze sobą w celu poprawy dostępu do doświadczeń przyrodniczych: Global Nature Fund (Globalny Fundusz Przyrody, z siedzibą w Niemczech), Niemiecka Federacja Niewidomych i Częściowo Widzących (DBSV, Niemcy), Umweltdachverband GmbH (Związek Organizacji Ekologicznych, Austria), Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" (Polska) oraz Agencja Koordynacji Rozwoju Balatonu (LBDCA, Węgry).

Partnerzy:

Logo Global Nature Fund

www.globalnature.org

Global Nature Fund (GNF) jest międzynarodową pozarządową organizacją non-profit z siedzibą w Niemczech. W 1998 roku GNF ustanowiło międzynarodowe partnerstwo na rzecz jezior Living Lakes, którego celem jest ochrona jezior i terenów podmokłych na całym świecie oraz promowanie zrównoważonego rozwoju regionów jeziornych. W skład sieci wchodzi ponad 100 organizacji działających w 80 krajach i chroniących ponad 120 jezior i terenów podmokłych na całym świecie. GNF ma doświadczenia we współpracy z przedsiębiorcami, prowadził europejską kampanię na rzecz biznesu i różnorodności biologicznej (projekt LIFE+), a obecnie prowadzi działalność w zakresie usług ekosystemów i kapitału naturalnego. Global Nature Fund zainicjował i przeprowadził kilka projektów z zakresu zajęć przyrodniczych bez barier, w ścisłej współpracy z innymi organizacjami i instytucjami ochrony środowiska i niepełnosprawnych.

Logo Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna“

www.etna.eko.org.pl

Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" jest organizacją pozarządową, członkowską, działającą głównie w dziedzinie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej. Organizacja koncentruje swoją działalność w Dolinie Baryczy, na południu Polski, na obszarze o wyjątkowych walorach przyrodniczych i nielicznych możliwościach rozwoju. Etna działa w ramach partnerstwa, które rozwinęło się do grupy LEADER i liczy ponad 100 członków, w tym samorządy lokalne, biznes i sektor społeczny. Etna zajmowała się edukacją ekologiczną dla osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych, począwszy od przedszkoli i szkół.

Logo Umweltdachverband GmbH

www.umweltdachverband.at

Organizacja "Umweltdachverband" (UWD) z siedzibą w Wiedniu jest platformą współpracy dla 36 organizacji członkowskich z dziedziny ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony Alp, rolnictwa, leśnictwa i odnawialnych źródeł energii z całej Austrii, a więc dla około 1,3 miliona członków. Prace tej organizacji parasolowej ds. środowiska naturalnego koncentrują się na wszechstronnej ochronie przyrody i zaangażowaniu na rzecz zachowania różnorodności genów, gatunków i ekosystemów (bioróżnorodności), rozwoju odnawialnych źródeł energii zgodnych ze środowiskiem naturalnym oraz na ochronie zasobów w celu sprostania wyzwaniom związanym z postępującymi zmianami klimatycznymi, na trwałej ochronie wody jako żywego zasobu, na wzmocnieniu rozwoju obszarów wiejskich, na promowaniu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz - jako organ odpowiedzialny austriackiej Komisji Ochrony Alp CIPRA - na ochronie Alp. Ponadto UWD jest centralną platformą informacyjną dla europejskiej i krajowej polityki ochrony środowiska za pośrednictwem Biura Ochrony Środowiska UE, które jest członkiem UWD. Wraz z organizacją FORUM Edukacji Ekologicznej, ta parasolowa organizacja prowadzi również Austriackie Centrum Kompetencji w zakresie Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Logo Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV)

www.dbsv.org

DBSV jest organizacją samopomocową i solidarnościową osób niewidomych i słabo widzących w Niemczech. Jest to organizacja parasolowa nad federalnymi organizacjami samopomocy dla niewidomych i słabowidzących i ich oddziałów, a także nad organizacjami i instytucjami działającymi w różnych Landach, które identyfikują się z celami DBSV. Celem DBSV jest stworzenie warunków, które umożliwią osobom niewidomym i niedowidzącym prowadzenie samodzielnego i niezależnego życia. W przypadku gdy niewidomi i niedowidzący znajdują się w niekorzystnej sytuacji lub są dyskryminowani ze względu na rozwój społeczny, polityczny lub techniczny, lub są narażeni na ryzyko wystąpienia tych warunków, DBSV reprezentuje ich prawa i interesy. Niemieckie Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Słabowidzących działa jako lobbysta. Jako wiodąca organizacja DBSV reprezentuje interesy i żądania osób niewidomych i słabowidzących oraz w ich imieniu ma wpływ na rozwój społeczny, decyzje polityczne i prawne. Od początku istnienia DBSV angażuje się w inicjatywy dotyczące integracji i dostępności dla osób niewidomych. Aktywni członkowie samopomocy byli zaangażowani w główną niemiecką normalizację w zakresie dostępności. W ciągu ostatnich 10 lat pracownicy DBSV aktywnie uczestniczyli w projektach dotyczących wystaw bez barier.

Logo Lake Balaton Development Coordination Agency

www.balatonregion.hu

Agencja Koordynująca Rozwój Rejonu Jeziora Balaton (LBDCA) jest firmą non-profit i została założona w styczniu 2000 roku przez Radę Rozwoju Rejonu Jeziora Balaton. Agencja pełni funkcję promotora rozwoju obszaru turystycznego Lake Balaton Resort Area. Celem LBDCA jest zapewnienie skutecznej pomocy, tak aby jezioro Balaton i jego okolice stały się jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów na Węgrzech i w Europie. LBDCA współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami partnerskimi przy podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na kwestie zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze zadania współpracy regionalnej dla regionu jeziora Balaton to ochrona środowiska, rozwój turystyki, infrastruktura komunikacyjna oraz rozwój zasobów ludzkich. Podstawowe działania Agencji obejmują realizację wieloletnich planów rozwoju Obszaru Uzdrowiskowego Jeziora Balaton, przygotowywanie działań wdrożeniowych dla Rady oraz udział w opracowywaniu programów rozwoju i pracach planistycznych.